Nhã Thuyên

một nỗi ôm mang

…một hành tinh, nỗi ôm mang ấy, mình còn ôm mang thêm được bao lâu, cả khi sánh đôi nhau, tôi nghe mơ hồ tiếng người, tôi nghe lặng vắng tiếng người, tiếng cơ thể nàng, tiếng cơ thể tôi, tiếng nói lạnh hơi mưa, cái gì đó nặng quá chừng, khó quá chừng, run rẩy quá chừng